Programy szkoleniowe Akademii Liderów NE

Obecnie oferowany program to "Swobodny Mówca". Pozostałe programy będą wznawiane w najbliższym czasie. Istnieje również możliwość organizowania wybranych szkoleń na zamówienie.

Show +

…to odkrywanie bogactwa mowy ciała i uczenie sie jej wykorzystania w zakresie komunikowania dowolnego przesłania. Moduł zawiera techniki prezentacji niewerbalnej, opowiadania z gestem obrazowym, elementy pantomimy oraz małe formy sceniczne.

Jedną z podstawowych umiejętności lidera jest autentyczna, skuteczna komunikacja i to zarówno w spotkaniu z pojedynczą osobą jak i podczas tak zwanych wystąpień publicznych, kiedy trzeba stanąć przed grupą ludzi. Najlepszym sposobem na wyrobienie w sobie autentyzmu, siły przekonania czy też pewności siebie podczas komunikowania jest odkrycie najbliższego każdemu z nas „instrumentu”, którym jest własne ciało, z całym jego ogromem możliwych ekspresji.

Poprzez ten moduł uczestnicy:

 • będą w stanie przygotować dynamiczną prezentację z pełniejszym wykorzystaniem komunikatywnego potencjału mowy ciała (gestów, postaw ciała, mimiki twarzy, kontaktu wzrokowego)
 • poznają sztukę tworzenia oraz przedstawiania opowiadania wyrażonego narracją i gestami obrazowymi
 • zostaną wprowadzeni w proste do wykorzystania techniki małych form scenicznych opartych na pantomimie
 • będą mogli lepiej rozumieć i z większą świadomością stosować mowę ciała jako język dopełniający komunikację werbalną
 • nabędą nowej swobody oraz pewności siebie w prowadzeniu publicznych wystąpień

Program składa się z krótkich teoretycznych wprowadzeń w zakresie:

 • podstawy i specyfiki komunikacji mowy ciała
 • zastosowanie mowy ciała w służbie i pracy lidera

oraz praktycznych warsztatów:

 • poznawanie i ćwiczenie „słownika” gestów, postaw, mimiki twarzy oraz kontaktu wzrokowego przydatnych w publicznych prezentacjach
 • wykorzystanie w publicznym wystąpieniu języka gestów obrazowych zmierzających do lepszego unaoczniania odbiorcy przekazywanej treści
 • ćwiczenia ze spójności gestów, mowy oraz intonacji głosu zmierzające do wzmocnienia dynamiki i skuteczności przekazu
 • tworzenie oraz uczenie się przedstawiania ilustracyjnych opowiadań prezentowanych przy pomocy narracji i gestu obrazowego
 • praca nad wykorzystywaniem elementów sztuki pantomimy do tworzenia tak zwanych „żywych obrazów”
 • zapoznanie się oraz zastosowanie różnych typów narracji
 • uczenie się wykorzystywania gier i zabaw ruchowych o charakterze edukacyjnym, integrującym, ilustracyjnym
 • proste ćwiczenia rozluźniająco-rozgrzewające
 • praktyczne ćwiczenia pomagające przygotować i prowadzić publiczną prezentację (świadectwo wiary, nauczanie, głoszenie słowa, katecheza, czy też plan działania grupy, wizja i koncept inicjatywy) dla dużej lub małej grupy odbiorców, z wykorzystaniem różnorodnych elementów mowy ciała

Dzięki modułowi Zastosowanie Mowy Ciała w Prezentacjach obok nabywania umiejętności komunikowania językiem ciała będzie można również otrzymać konkretne „narzędzia” przydatne do pracy z grupą.

Istnieje możliwość udziału w tym module bez konieczności uczestnictwa w całym programie Akademii Liderów

Show +

Żyjemy w świecie przesytu informacji! Przesyt ten wytworzył w nas odporność na przyjmowanie informacji. Każdy, kto chce się efektywnie dzielić swoim wartościowym przesłaniem, w świecie informacyjnego natłoku, musi posługiwać się językiem, który w  p r o s t y  sposób potrafi pozyskać uwagę odbiorców oraz pozwoli im z o b a c z y ć  i doświadczyć  treść przekazu.
 

I tak jak 2000 lat temu, Wielki Mistrz komunikacji przybliżał tajemnice Swojego Królestwa językiem obrazów  oraz n a r r a c j i , tak i dziś, ten sposób wizualnego komunikowania nauka i marketerzy potwierdzają, jako najbardziej skuteczną formę przekazu !

Jeżeli jedną z podstawowych sprawności lidera jest umiejętność komunikowania, to bez względu na treść przekazu(czy jest to przesłanie, kierunek, wizja czy też motywacja do działania), gdy chce on być skutecznym w swojej posłudze, powinien wzbogacić swój arsenał o umiejętności swobodnego posługiwanie się językiem wizualnym. Dotyczy to tym bardziej liderów i osób, które angażują się w różnorodne dzieła oparte na ewangelicznym przesłaniu.

Program Akademii Liderów cały jeden moduł warsztatowy przeznacza na uczenie się komunikowania opartego na języku wizualnym. Znajomość takiego obrazowego oraz narracyjnego przekazu można wykorzystać nie tylko w posłudze czy pracy, ale również w życiu osobistym.

Warsztatowy program Sztuki Komunikacji Wizualnej skupia się na rozwijaniu umiejętności w zakresie :

1. posługiwania się metodami „myśl(i) pokazuj” ; są to metody myślenia wizualnego, które aktywizują własną wyobraźnię twórczą,

2. posługiwania się narzędziami „opowiadaj i pokazuj” ; są to narzędzia do wizualnej prezentacji przekazu,

3. posługiwania się metodą „pokazuj i działaj”; metoda wykorzystująca komunikację wizualną w pracy zespołowej nad projektami dzieł/inicjatyw/programów.

A oto co może dać Tobie udział w zajęciach Sztuka Komunikacji Wizualnej:

 • zapoznasz się z językiem wizualnym, dzięki któremu z większą łatwością będziesz mógł porządkować treści swojego przekazu/pomysły/idee, nadać im przejrzystą strukturę oraz komunikować je w bardziej namacalny, widoczny sposób,
 • poznasz proste zasady posługiwania się rysunkiem symbolicznym i modelowym,
 • zobaczysz jak wykorzystywać metodę „mapowania” myśli, która świetnie się sprawdza, jako narzędzie pomagające w przygotowaniu dowolnej prezentacji, albo do opracowania dowolnego projektu,
 • rozwiniesz swoją kreatywność oraz pobudzisz działanie swojej wyobraźni twórczej,
 • nauczysz się jak wykorzystywać narracje oraz metaforę w przekazie swojego przesłania; pomogą tobie one, aby abstrakcyjne, trudne do pojęcia koncepty ukonkretnić i unaocznić,
 • zobaczysz jak podczas prezentacji wykorzystywać proste w użyciu, łatwo dostępne rekwizyty, służące jako ilustracje do przesłania,
 • poznasz najnowsze trendy w przygotowaniu prezentacji w programie Power Point , zobaczysz jak przy pomocy tego programu można:

- złożone informacje przekazać w prosty, zrozumiały sposób,

- a do tego jak właściwa struktura twojej prezentacji może pomóc odbiorcom zapamiętać całą treść prezentowanego przekazu

 • …a co najważniejsze, jeżeli masz na sercu dzielenie się przekazem inspirowanym ewangelicznym przesłaniem, to zobaczysz jak te wszystkie metody, techniki czy narzędzia zastosowane we właściwym duchu służą w dziele nowoczesnej ewangelizacji.
Show +

Każdy z nas posiada unikalne Przesłanie. Jest to nasz wartościowy Przekaz, którym mamy inspirować innych do lepszego życia. Przesłanie jest głosem, który niesie nadzieję oraz budzi wiarę, przynosi rozwiązania i odpowiedzi tym, którzy tego potrzebują. Pomaga innym odnaleźć kierunek życia, jego cel i znaczenia.Każdy z nas może posiadać Coś wartościowego do przekazania innym, w wielu różnych dziedzinach życia… czy to w duchowości, relacjach miedzy ludzkich, edukacji, przywództwa, rozwoju osobistego, sztuki, zdrowia, finansów, przedsiębiorczości (itp)
Indywidualne Przesłanie stanowi integralną część powołania, dlatego odkrywając je zbliżamy się do swojego znaczącego miejsca w świecie.

Moduł Sztuka Inspirowania jest nastawiony na

 • odkrywanie osobistego przesłania oraz na jego formułowanie (w postaci motto)
 •  określenie i poznanie grupy docelowej, do której ma być ono skierowane,
 •  przygotowanie praktycznego programu pokazującego, krok po kroku, jak potencjalni odbiorcy mogą przyjąć treści przesłania
 • określenie środków oraz platformy przekazu przesłania

Moduł Sztuka Inspirowania składa się z krótkich wprowadzeń na temat:

 • podstawy umiejętności inspirowania,
 • wielcy inspiratorzy,
 • czym jest i jak określić swoją grupa docelową,
 • środki i platformy efektywnego komunikowania,
 • liderzy inspiracji,

oraz z praktycznych warsztatów ćwiczeniowych zmierzających do

 • odkrywanie i artykułowanie własnego przesłania, w wybranej dziedzinie życia
 • określanie grupy docelowej przesłania
 •  poznawanie zmagań/potrzeb ludzi (z grupy docelowej),
 • znalezienie własnej historii (świadectwa), uwiarygadniającej wartość przesłania
 • przygotowanie programu- „jak-to-zrobić”, który pomoże twoim adresatom praktycznie doświadczyć tego o czym mówi twoje przesłanie.
Przesłanie to coś więcej niż motto, czy zawezwanie do działania Żeby przesłanie miało wpływ na ludzi, mogło zmieniać ich myślenie i działanie to trzeba również pokazywać cały proces umożliwiający jego przyjęcie. Twoi ludzie muszą wiedzieć jakie działania są potrzebne, żeby przejść od punkt A (miejsce, w którym się znajdują) do punktu B (miejsce, do którego mają dojść ) Tworząc taki program/poradnik pomożesz innym osiągać konkretne rezultaty/rozwój.
 • określanie środków i platformy umożliwiającej efektywne dotarcie z przesłaniem/programem do wybranej grupy odbiorców

Praktycznym rezultatem tego modułu jest wypracowanie przez każdego uczestnika swojego własnego planu działania, w zakresie docierania z przesłaniem do wybranej grupy odbiorców.

 

Show +

Moderacja spotkań nie jest wcale łatwą sztuką, szczególnie gdy w grupie znajdują się osoby o bardzo odmiennych przekonaniach, poglądach czy wartościach od tych, które ma prowadzący. Dlatego Akademia Liderów oferuje program warsztatowy dający przydatne narzędzia moderowania zróżnicowanych tematycznie spotkań grup czy zespołów.

W ramach tego modułu uczestnicy nabywają również umiejętność posługiwania się pomocnymi w moderacji (czy prezentacji) multimedialnymi narzędziami: film, wideoklip, foto-opowiadania Również uczą się kreować swoje własne prezentacje w zakresie foto-opowiadań.

Poprzez ten moduł uczestnicy:

 • będą mogli nabyć umiejętność moderowania dyskusji w grupie przy wykorzystaniu dynamicznych środków przekazu (wideo-klipy, foto-opowiadania, animacje, prezentacje w Power Point) służących jako wprowadzenie w zagadnienie
 • będą inspirowani do kreowania swojego indywidulanego stylu organizowania jak i prowadzenia dyskusji
 • posiądą nowatorskie i twórcze podejście do moderacji spotkań w dziedzinie zagadnień prezentowanych w perspektywie ewangelicznych wartości

Program składa się z krótkich, teoretycznych wprowadzeń na temat:

 • „kij w mrowisko”, czyli siła dobrego wprowadzenia
 • umiejętność zadawania sensowych pytań
 • podstawowe elementy moderacji spotkań
 • moderator czyli lider

oraz praktycznych warsztatów, podczas których bedzie można zapoznać się z następującymi formami i technikami moderacji:

 • dobieranie i wykorzystywanie wideoklipów oraz filmów do prowadzenia spotkań tematycznych – ćwiczenia
 • przygotowywanie foto-opowiadania: ćwiczenia z kreowania krótkich opowiadań pokazywanych za pomocą zdjęć przedstawiających scenki sytuacyjne
 • prezentacje w Power Point – porady i ćwiczenia – jak efektywnie i dynamicznie wykorzystać Power Point; eliminowanie typowych błędów podczas stosowania prezentacji PP
 • wykorzystanie flip chart’u, tablic i bloków oraz przedmiotów symbolicznych w celu „uporządkowania” zagadnień dyskusji- ćwiczenia na „ujarzmianie” poglądów/konceptów
 • przygotowywanie moderacyjnych sesji pod kątem określonych tematów oraz grup odbiorców
 • warsztaty moderacji zaimprowizowanych spotkań tematycznych, prowadzonych z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi

Dzięki modułowi Sztuka Moderacji Spotkań oprócz nabywania umiejętności prowadzenia spotkań będzie można również otrzymać konkretne, wspólnie wypracowane „narzędzia” przydatne do pracy z grupą.

Show +

…to więcej niż 10 sposobów „wpadania na genialne, twórcze i nowatorskie pomysły” potrzebne w życiu osobistym, w pracy oraz w służbie u Pana Boga. To również uczenie się jak praktycznie realizować te pomysły.

Dobry lider dba o to, aby jego ludzie:
- odkrywali i głosili wartościowe przesłanie,
- służyli darami i zdolnościami otrzymanymi od Boga,
- podejmowali samodzielne inicjatywy,
- współtworzyli organizację, której są częścią (grupę czy wspólnotę)

Problem w tym, że nasi ludzie niejednokrotnie nie wierzą w swoje możliwości, wątpią w to, że są twórczy, że stać ich na własne pomysły, że mogą podejmować wartościowe inicjatywy.
“Jesteś twórczy”…to przesłanie, które trzeba głosić, na różne sposoby, tak długo, aż nasi ludzie zaczną dostrzegać to, co Bóg w nich złożył.Ufność we własne zdolności daje siłę i entuzjazm do podejmowania nowych inicjatyw oraz dzieł, zarówno w Kościele jak i w społeczeństwie.
Pomóc komuś odkryć jego niewyczerpane bogactwo możliwości tworzenia, to pomóc mu odkryć istotną część jego powołania, to uwolnić go do posługi.
Dlatego jako liderzy zaangażowani w Kościół powinniśmy nieustannie odkrywać swoje twórcze potencjały, żeby następnie inspirować do kreatywności, tych których prowadzimy.
Zajęcia modułu Inspirowanie do Twórczości mają nam w tym pomóc !

W programie m.in
wprowadzenia na temat:

 • więcej niż 10 zasad kreatywności…jak je wykorzystać w posłudze
 • rozwijanie cech inspirującego do twórczości lidera
 •  ćwiczenia aktywizujące naturalne zdolności twórczego spojrzenia, myślenia i działania.
 • ćwiczenia na znajdowanie inspiracji
 • ćwiczenia na wspólne generowanie pomysłów w grupie

warsztaty z wykorzystaniem zasad kreatywności do opracowania

 • nowych metod/sposobów komunikowania przekazu
 • nowych projektów/inicjatyw pracy z młodzieżą
 • programów ewangelizacyjnych
 • przygotowanie katechezy

Zanim zaczniesz pomagać innym w odkrywaniu ich twórczości
będziesz mogł/a to wszystko wypróbować na sobie
oraz doświadczyć i zadziwić się swoją własną pomysłowością.

Dzięki modułowi Inspirowanie do Twórczości oprócz nabywania umijętności prowadzenia spotkań będzie można rówież otrzymać konkretne, wspólnie wypracowane „narzędzia” przydatne do pracy z grupą.

Show +

Nadaj Życiu Kierunek … aby żyć w zgodzie ze sobą i swoim powołaniem

Jeżeli masz już dosyć tego, że nie rozwijasz swoich ukrytych potencjałów… ?

albo … jeżeli jeszcze nie wiesz, co chcesz osiągnąć w życiu… ?

a może … już wiesz dokąd chcesz dojść, ale nie potrafisz ruszyć z miejsca …?

To jest dobry moment żeby Nadać Życiu Kierunek.

Program seminarium realizowany jest według konceptu trzech kroków prowadzących

od (1) odkrywania własnych Potencjałów,

poprzez (2) wyznaczanie Kierunku dla ich rozwoju,

do (3) intensywnej Przemiany, czyli urzeczywistnianiu ich (potencjałów) w życiu.

Dzięki uczestnictwu w inspirujących zajęciach otrzymasz:

 głębsze poznanie siebie oraz zachętę do życia w zgodzie z sobą samym,

 jasność tego, co chcą w swoim życiu osiągnąć,

 opracowanie planu swojego osobistego rozwoju,

 solidne podstawy do podejmowania decyzji dotyczących powołania oraz kariery zawodowej,

 porady zapobiegania wypaleniu zawodowemu,

 umiejętność sporządzania planu działania na najbliższe 12 miesięcy

Nadaj Życiu Kierunek, trzy kroki ku spełnionej przyszłości.

Krok 1 – Odkryj Swój Potencjał

W tym kroku program nastawiony jest na:

 •  zrozumienie historii własnego życia – „skąd pochodzę”,
 •  określenie czynności i umiejętności motywujących – „co mnie napędza“,
 •  poznawanie swojej osobowości – „kim jestem, jak reaguję na zewnętrzne okoliczności”,
 •  określanie własnego profilu wartości, – „na czym stoję”

Krok 2 – Nadaj kierunek

W tym kroku program nastawiony jest na:

 •  znajdowanie równowagi w czterech obszarach życia: „ja sam”- „moje relacje”- „moje osiągniecia”- „mój sens”,
 •  odkrywanie, kreślenie i dojrzewanie wizji,
 •  określenie życiowej misji,
 •  poszukiwanie głębszego sensu życia

Krok 3 – Intensywna Przemiana

Trzeci krok daje podstawy do rozwijania umiejętności w zakresie:

 •  jak wyznaczać realistyczne cele,
 •  jak przekuwać marzenia/wizje w osiągalne cele,
 •  jak rozróżniać rzeczy pilne od rzeczy ważnych (zarządzanie priorytetami),
 •  jak sporządzić swój osobisty, życiowy „master plan”,
 •  czym się kierować planując dzień, tydzień, rok (zarządzanie czasem)
 •  jak mówić „nie” działaniom/propozycjom, które odciągają nas od osiągania celów,
 •  jak rozwijać w sobie dobre nawyki, i jak nimi zarządzać,

Droga do spełnionej przyszłości odbywa się w powtarzających się etapach odkrywania danych nam potencjałów… rozwijania ich… i realizowania.

Bez względu na wiek i doświadczenie, bez względu na stan, czy dojrzałość, zawsze jest dobry czas ażeby na nowo zreflektować swoje życie w perspektywie tych trzech etapów

po to, aby się upewnić, że się spełniam, że żyję w zgodzie ze swoim powołaniem.

Autorami programu Nadaj Życiu Kierunek, znanego również jako Twórcze Planowanie Życia, są Paul Donders oraz Johannes Huger, trenerzy i konsultanci chrześcijańskiej firmy szkoleniowo-konsultingowej Xpand, z Niemiec. Wiecej infromacji na www.xpand.eu

Prowadzący zajęcia: Krzysztof Najdowski, trener Xpand.

Show +

Posiadasz wartościowe przesłanie ?

…może prowadzisz kursy, seminaria, rekolekcje, ewangelizację ?

… a może koordynujesz projekty, a twoi ludzie są rozproszeni po wielu miejscach ?

Głoś i Nauczaj Online otwiera nowe możliwości interaktywnego komunikowania się

z wieloma osobami, które znajdują się poza twoją lokalną społecznością.

Wystarczy, że to, co już robisz w salce, w klasie, w ośrodku seminaryjnym,

umieścisz i zaprezentujesz w pokoju wideokonferencyjnym.

Kurs Głoś i Nauczaj Online pokazuje:

 • jak przygotować treść Przesłania, aby nadawała się do przekazywania przez internet
 • jak przemawiać i nauczać w pokoju wideo-konferencyjnym,
 • jak moderować spotkanie online, aby uczestnicy brali w nim aktywny udział,
 • jak obsługiwać pokój wideo-konferencyjny
 • jak promować swoje spotkania/nauczania/rekolekcje/wykłady/seminaria

Głoś i Nauczaj Online, to program, który pomaga rozwinąć umiejętności potrzebne do sprawnego przygotowania oraz swobodnego prowadzenia spotkań przez Internet.

W trakcie kursu każdy uczestnik będzie miał możliwość poprowadzenia swojego debiutanckiego spotkania online!

 


Wszelkie zapytania w sprawie szkoleń prosimy zgłaszać poprzez  formularz kontaktowy.